OBCHODNÍ PODMÍNKY

ThreeCreation s.r.o.
IČO: 058 04 442
sídlem Hostkovice č. ev. 4, 783 57 Tršice

I.
Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami nájemní smlouvy, a to společností ThreeCreation s.r.o. IČO: 058 04 442 , sídlem Hostkovice č. ev. 4, 783 57 Tršice , jako pronajímajícím na jedné straně a nájemcem na straně druhé.

 2. Dokončením objednávky nájemce potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami před dokončením objednávky důkladně seznámil a že s těmito obchodními podmínkami výslovně souhlasí.II.
  Pojmy

 1. Pronajímatel - společnost ThreeCreation s.r.o. IČO: 058 04 442 , sídlem Hostkovice č. ev. 4, 783 57 Tršice

 2. Nájemce - podnikatel, který s pronajímatelem uzavřel nájemní smlouvu postupem dále stanoveným těmito obchodními podmínkami.

 3. Rental - internetová půjčovna na www.3creation.s.r.o.

 4. Cena pronájmu - cena uvedená v katalogu filmařské techniky na www.3creation.eu, přičemž tato cena je v katalogu uvedena za denní poskytování pronájmu.

 5. Košík - seznam techniky a služeb včetně ceny, které si kupující vybral z katalogu filmařské techniky k pronájmu na jeden den.

 6. Konečná cena služeb - celková cena pronájmu a služeb vybraných nájemcem (umístěných do košíku). S touto cenou se nájemce seznámí před dokončením objednávky.

  III.

  Uzavření nájemní smlouvy

1. Nájemce si vybere techniku vyhledáním v katalogu techniky a jejich vložením do košíku. Celková cena je orientačním součtem cen jednotlivých položek za denní pronájem vybrané techniky. Následně nájemce vyplní své identifikační údaje, na základě kterých bude kontaktován pronajímatelem k dohodnutí termínu a množství natáčecích dní.

 1. Před dokončením poptávky může kupující libovolně upravovat služby vložené do košíku, tzn. může služby z košíku odebírat, může do košíku vkládat další produkty. Disponovat takto s produkty umístěnými do košíku může kupující až do odeslání poptávky. Po odeslání poptávky tato poptávka není pro nájemce závazná.

 2. Kupní smlouva je uzavřena až podpisem nájemní smlouvy nájemcem po telefonickém, nebo e-mailovém potvrzení předmětu pronájmu ze strany pronajímatele.

 3. Nájemní smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to vždy na dobu uvedenou ve smlouvě.

 4. Na nájemní smlouvy uzavřené shora uvedeným způsobem mezi pronajímatelem a nájemcem se pronajímatel zavazuje poskytnout nájemnici filmařkou techniku a služby za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami a nájemní smlouvou. Nájemce se zavazuje za předmět pronájmu zaplatit dohodnutou nájemní cenu.

 5. Smlouva se uzavírá výhradně v českém jazyce.

  IV.
  Práva a povinnosti nájemce

 1. Nájemce se zavazuje předmět pronájmu pojistit proti zcizení a poškození na celou dobu pronájmu.

 2. Nájemce je povinen uvést do registračního formuláře veškeré požadované identifikační údaje.

 3. Nájemce je povinen zaplatit konečnou cenu za pronájem a služby v souladu s nájemní smlouvu uzavřenou dle těchto obchodních podmínek. Termín úplné úhrady konečné ceny služeb je stanoven nájemní smlouvou. Konečná cena za pronájem a služby se považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání na bankovní účet prodávajícího.

 4. Cenu služeb lze uhradit převodem na bankovní účet prodávajícího na základě faktury vystavené prodávajícím v řádném termínu splatnosti

 5. Nájemce je oprávněn ukončit nájemní smlouvu písemným odstoupením od smlouvy doručeným pronajímateli. V případě odstoupení od smlouvy je nájemce povinen uhradit pronajímateli odstupné (storno poplatek), ve výši 50% ceny pronájmu dle nájemní smlouvy.

 6. Nájemce je povinen zajistit, aby nikdo neměl přístup k jeho údajům, které vyplnil při odeslání poptávky. Případné porušení této povinnosti jde k tíži nájemce.

  V.

  Práva a povinnosti pronajímatele

 1. Pronajímatel odpovídá nájemci, že poskytovaná filmařská technika a služby po dobu trvání smlouvyu zavřené na základě těchto obchodních podmínek:

  1. a) mají vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal v katalogu techniky nebo služeb, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu techniky a služeb a na základě reklamy nájemcem prováděné,

  2. b) se hodí k účelu, který pro jejich použití pronajímatel uvádí,

  3. c) jsou v odpovídající kvalitě,

 2. Pronajímatel je povinen oznámit vady nájemci bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistí nebo bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit. Oznámení vad pronajímateli může být ústní.

VI.

Ochrana osobních údajů

 1. Pronajímatelí shromažďuje a zpracovává veškeré osobní údaje získané od nájemce souvislosti s uzavřením a plněním kupní smlouvy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (dále jen "GDPR").

 2. Správcem osobních údajů je prodávající, tj. společnost ThreeCreation s.r.o. IČO: 058 04 442 , sídlem Hostkovice č. ev. 4, 783 57 Tršice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 65955.

 3. Pronajímatel zpracovává osobní údaje nájemce získané v souvislosti s uzavřením nájemní smlouvy výhradně pro účely plnění nájemní smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Pro účely plnění nájemní smlouvy jsou prodávajícím zpracovávány osobní údaje v nezbytném rozsahu, a to jméno, příjmení, adresa bydliště/sídla, adresa provozovny, emailová adresa, telefonní číslo, IČ, DIČ, OP.

 4. Zpracování osobních údajů bude prováděno výhradně pronajímatelem, a to po dobu nezbytnou ve vztahu kúčelu zpracování osobních údajů (osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání nájemní smlouvy a dále po ukončení nájemní smlouvy po dobu nezbytnou pro případ uplatnění nároků z nájemní smlouvy jednou ze smluvních stran).

 5. Nájemce má v souvislosti se zpracováním osobních údajů zejména následující práva:
  a. právo na přístup k osobním údajům - nájemce má právo získat potvrzení, zda pronajímatel zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo požadovat zejména informace o účelech zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích či kategoriích příjemců osobních údajů, plánované době zpracování;
  b. právo na opravu osobních údajů - nájemce má právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů či doplnění neúplných osobních údajů;

c. právo na výmaz osobních údajů - nájemce má právo požadovat výmaz svých osobních údajů v případech stanovených čl. 17 GDPR, tj. zejména nejsou-li již potřebné pro stanovený účel jejich zpracování, vznese-li nájemce námitky či jsou-li osobní údaje zpracovávány protiprávně;

d. právo na omezení zpracování osobních údajů - nájemce má právo požadovat na nezbytnou dobu omezení zpracování svých osobních údajů, (i) popírá-li přesnost osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní a kupující odmítá jejich výmaz, (iii) pronajímatel údaje již nepotřebuje a nájemce požaduje omezení zpracování pro určení / výkon / obhajobu svých práv, nebo (iv) nájemce vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů.

 • 6. Nájemce má právo podat stížnost u dozorového orgánu (tj. Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno GDPR.

VII.
Závěrečné ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2022 Obchodní podmínky jsou vždy nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí služby a jsou k ní připojeny jako její příloha, přičemž současně jsou i k dispozici v sídle provozovatele a na internetových stránkách

www.3creation.eu.